Kratom má psychoaktivní účinky a pochází z jihovýchodní Asie. Jeho vědecké jméno je Mitragyna speciosa

Naučte se o Kratomu a jeho účincích na lidský organismus

Naučte se o Kratomu a jeho účincích na lidský organismus

Kratom je tropická rostlina pocházející z jihovýchodní Asie, známá svými psychoaktivními účinky. K tradičním způsobům užívání patří žvýkání listů nebo příprava čaje.

Tato rostlina, jejíž vědecké jméno je Mitragyna speciosa, obsahuje řadu alkaloidů, přičemž hlavní účinné látky jsou mitragynin a 7-hydroxymitragynin. Jejich kombinace je zodpovědná za rozmanité účinky na lidský organismus.

Přestože je v některých kulturách Kratom užíván pro ulevu od bolesti nebo jako pomocník při odvykání opiátů, jeho bezpečnost a terapeutický potenciál jsou stále předmětem vědeckého zkoumání. Rozsah jeho účinků se může výrazně lišit v závislosti na dávkování a individuálních rozdílech mezi uživateli.

Co je Kratom

Kratom, z botanického hlediska označován jako Mitragyna speciosa, je tropická rostlina pocházející z jihovýchodní Asie. Domorodé populace užívají jeho listy po staletí pro jejich psychoaktivní vlastnosti.

Aktivní složky kratomu, nazývané alkaloidy – především mitragynin a 7-hydroxymitragynin, interagují s mozkovými opioidními receptory. Tato interakce může vyvolat stimulační, sedativní nebo euforické účinky, v závislosti na množství a formě konzumace.

Nyní je kratom dostupný i na západních trzích, obvykle ve formě sušených listů, prášku nebo kapslí. Jeho popularita roste kvůli působení na alleviaci bolesti a zmírnění úzkosti.

Původ a historie použití

Kratom je přirozeně se vyskytující rostlina, původem z jihovýchodní Asie, známá po staletí.

Kratom byl tradičně používán jako stimulant, zvláště mezi pracujícími v odlehlých oblastech.

V tradiční medicíně se listy kratomu žvykaly pro zlepšení nálady a zvýšení energie. Dále byly využívány i pro zmírnění bolesti nebo jako pomoc v boji proti únavě.

V současném období se užívání kratomu rozšířilo i mimo jihovýchodní Asii a je předmětem zvýšeného zájmu z medicínského hlediska, především kvůli jeho potenciálním léčebným vlastnostem.

Základní typy a odrůdy

Kratom je klasifikován podle barevnosti žilnatiny na listech. Rozlišujeme především červený, zelený a bílý kratom, přičemž každý typ má vlastní specifika účinků.

Červený kratom je nejvíce rozšířený a je ceněn zejména pro své silné analgetické a sedativní vlastnosti. Zelený kratom nabízí vyvážený efekt mezi stimulačními a uklidňujícími účinky a je často vyhledáván pro zlepšení soustředění a sociální interakce. Bílý kratom se vyznačuje především stimulačními účinky a je oblíbený pro zvýšení energie a bdělosti.

Kromě těchto základních kategorií existuje řada specifických odrůd, které se liší podle země původu a způsobu zpracování. Některé z nejznámějších odrůd zahrnují Maeng Da, Bali, Thai a Borneo. Každá odrůda má jedinečné spektrum účinků, které mohou být podle úrovni mitragyninu a dalších alkaloidů odlišné.

Diverzita mezi jednotlivými typy a odrůdami kratomu umožňuje individuální přizpůsobení užívání s ohledem na specifické terapeutické potřeby uživatele. Je však důležité se řídit doporučenými dávkami a mít na paměti možné interakce s dalšími látkami či léky.

Legislativa a dostupnost v ČR

V České republice se Kratom řadí mezi látky, které nejsou zahrnuty do oficiálních seznamů regulovaných drog. Jeho prodej a užívání nejsou specificky regulovány podle zákonů o návykových látkách.

To znamená, že obchodovat s Kratomem není v ČR ilegální. Přesto existuje řada nejistot ohledně legislativního postavení.

Nicméně, neexistuje zde standartizace ani kontrola kvality produktů obsahujících Kratom, což může představovat riziko pro spotřebitele.

Nelze opomenout, že absence regulace umožňuje uvolněnější trh s Kratomem, avšak s tím souvisí i nedostatek informací o původu a složení těchto produktů.

Navzdory tomu lze Kratom v ČR objevit v mnoha online obchodech specializujících se na prodej bylin a doplňků stravy, ale i v některých kamenných obchodech.

Vzhledem k narůstající popularitě Kratomu, je vhodné přemýšlet o možném regulatorním rámci, který by zajistil bezpečné užívání této látky pro uživatele.

Účinky Kratomu na tělo

Kratom, který je vědecky znám jako Mitragyna speciosa, pochází z tropických oblastí Jižní Asie a jeho účinky na lidský organismus jsou komplexní a mnohotvárné. Při nízkých dávkách působí především jako stimulant, zatímco při vyšších dávkách může mít sedativní a analgetický efekt. To je dáno přítomností alkaloidů, z nichž hlavní, mitragynin a 7-hydroxymitragynin, mají afinitu k opioidním receptorům, které jsou součástí bolestové cesty v lidském těle.

S rostoucími dávkami a četností užívání se zvyšuje riziko rozvoje tolerance a fyzické závislosti, vedoucí potenciálně k nepříjemným abstinenčním příznakům. Zároveň je třeba zdůraznit, že Kratom může interagovat s dalšími léčivy či látkami, což může vést k neočekávaným a potenciálně nebezpečným vedlejším účinkům. Vzhledem k různorodosti alkaloidního složení může mít přípravek s Kratomem proměnlivé účinky, které závisí na konkrétních podmínkách jeho užití.

Pozitivní účinky na zdraví

Kratom může přinést uživatelům úlevu od bolesti díky svým analgetickým vlastnostem.

 1. Analgezie: Mitragynin a další alkaloidy obsažené v Kratomu mohou imitovat účinky opioidů, což může vést k potlačení bolesti.
 2. Zvýšení energie: Nižší dávky Kratomu mohou působit stimulačně a dodávat energii, podobně jako kofein.
 3. Antidepresivní účinek: Užívání Kratomu může u některých jedinců zmírnit symptomy deprese a úzkosti.
 4. Zlepšení koncentrace: Stimulační účinky Kratomu mohou také zlepšit pozornost a soustředění.
 5. Uklidnění: Ve vyšších dávkách může Kratom působit sedativně, což napomáhá relaxaci a zlepšení spánku.Je důležité podotknout, že účinky Kratomu nejsou univerzální a mohou se individuálně lišit.

Pozitivní účinky Kratomu je třeba vnímat s opatrností, neboť mohou být příčinou rozvoje tolerance a závislosti.

Potenciální nežádoucí účinky a rizika

Nevhodné dávkování může vyvolat nežádoucí účinky.

Při určitých okolnostech může užívání Kratomu vést k řadě negativních důsledků. Zmiňují se příklady jako nevolnost, zvracení, sucho v ústech, zácpa či potíže s močením. Vzácněji se popisují závažnější projevy jako zvýšení srdeční frekvence nebo krevního tlaku. Závislost a odvykací symptomy jsou také nezanedbatelným rizikem.

Riziko nadměrné konzumace je vysoké.

Kombinování Kratomu s jinými látkami může být velmi rizikové. Vyskytují se případy, kdy interakce s alkoholem či drogami vyvolaly nežádoucí účinky nebo zvýšily toxicitu Kratomu, což může mít fatální důsledky.

Dlouhodobé užívání může poškodit zdraví a psychiku. Kratomová závislost vede postupně ke snížení schopnosti těla regulovat stres, zvyšuje úzkost a může přispět k rozvoji psychických poruch. Od roku 2023 jsou monitorovány případy, kdy dlouhodobé užívání Kratomu vyvolalo vážné zdravotní komplikace, zejména v dýchacích a kardiovaskulárních systémech.

Vliv na psychiku a náladu

Kratom obsahuje psychoaktivní alkaloidy, které mohou pozitivně ovlivnit náladu uživatele, poskytnout pocit euforie a zvýšenou sociální interaktivitu. Při nízkých dávkách je zaznamenán stimulující účinek.

U vyšších dávek dochází ke zmírnění úzkosti a stresu. Může působit analgezicky a antidepresivně.

Nicméně, persistující užívání vysokých dávek může vést k psychické závislosti a narušení kognitivních funkcí. U některých jedinců byl zaznamenán vznik dysforie, zvýšené úzkosti až paranoia. Nezřídka se setkáváme s riziky, jako jsou změny nálady, emocionální labilita a vyvolání psychotických epizod, zvláště u predisponovaných osob.

Chronické užívání může navozovat nejen fyzickou, ale i psychickou závislost. Projevy abstinence se mohou lišit od mírných po intenzivní, včetně deprese a foriem anhedonie. Důležitou roli hrají i sociální a psychologické faktory, které často přispívají k zesílení negativních psychických efektů, zejména pokud je Kratom používán jako únik z reality anebo jako mechanismus pro zvládání emocí. V praxi je pak obtížné odhadnout, zda benefity převažují rizika, což odrazuje od nekontrolovaného a dlouhodobého užívání této substance.

Kratom ve vědeckých studiích

K tomuto dni bylo provedeno několik vědeckých studií, zaměřujících se na účinky Kratomu na lidský organismus. Tyto výzkumy přicházejí s různými závěry, včetně potenciálně pozitivních účinků na úlevu od bolesti a snížení úzkostných příznaků. Je však zásadní zdůraznit, že data jsou často omezená a jejich interpretace může být zatížena subjektivním zkreslením.

Výzkumná agenda se rovněž soustřeďuje na pochopení možných rizik spojených s dlouhodobým užíváním Kratomu. Zvláštní pozornost je věnována jeho potenciálu k vytvoření závislosti a negativním dopadům na duševní zdraví. Klinické studie jsou klíčové pro definování bezpečnostního profilu této látky, ale v současné době se vědecká komunita shoduje na tom, že výsledky jsou zatím příliš nekonzistentní, aby bylo možné vytvořit univerzální doporučení týkající se jejího užití.

Přehled výzkumů a zjištění

Kratom je předmětem studií.

Mnohé výzkumy poukazují na analgetický účinek Kratomu. Specifické alkaloidy, jako je mitragynin a 7-hydroxymitragynin, jsou důvodem výzkumného zájmu kvůli své afinitě k opioidním receptorům, která by mohla vysvětlovat zmírnění bolesti. Nicméně vliv těchto látek je složitější než tradiční opioidy a podléhá značné variabilitě.

Je potenciálně účinný při léčbě závislosti.

Vědecké práce zaznamenávají nežádoucí důsledky. Při vysokých dávkách může Kratom způsobovat nežádoucí účinky jako jsou nevolnost, závratě, zmatenost a případně i komplikaci zdravotního stavu, což vyžaduje další monitorování a výzkum.

Výskyt toxických reakcí je důvodem k obavám. Svědčí o tom rostoucí počet hlášených případů intoxikace v důsledku nesprávného dávkování a interakcí s jinými léčivy, což poukazuje na nezbytnost pečlivé regulace a osvěty ve vztahu k prášku a extraktům této rostliny.

Kratom a bolest

Kratom, který obsahuje látky jako mitragynin, je využíván pro svůj analgetický účinek.

 • Mitragynin a 7-hydroxymitragynin účinkují na opioidní receptory a mohou zmírňovat bolest.
 • Někteří uživatelé hlásí efektivní použití Kratomu při chronických bolestech.
 • Dávkování a individuální reakce na Kratom jsou klíčové pro dosažení pozitivního analgetického účinku.
 • Při správném využití má Kratom potenciál být alternativou k tradiční analgetické léčbě.

Vliv alkaloidů na opioidní systém nabízí alernativní řešení bolesti mimo konvenční opiáty.

V oblasti bolesti přináší Kratom nové terapeutické možnosti, avšak s nutností dalšího výzkumu jeho účinků a bezpečnosti.

Diskuze o adiktivitě

Závislost na Kratomu se stává předmětem vážné vědecké diskuse, neboť látky obsažené v Kratomu, zejména mitragynin, ovlivňují opioidní receptory v mozku, což může vést k rozvoji tolerance a následné závislosti.

Adiktivní potenciál Kratomu je varováním pro uživatele i klinické praktiky.

Přestože závislost není univerzálně zaručena, riziko existuje, zejména při delším užívání vyšších dávek.

Uživatelé s předchozí historií zneužívání substancí jsou obzvláště ohroženi závislostí na Kratomu, což vyžaduje zvýšenou opatrnost.

Důležitým faktorem v diskusi o adiktivitě Kratomu je rozpoznání individuálních rozdílů v reakcích na tuto rostlinu, která může významným způsobem ovlivnit potenciál uživatelů k rozvoji závislosti.

Závěrem lze říci, že otázka adiktivity Kratomu je složitá a vyžaduje důkladný vědecký přístup a pochopení souvisejících biologických, psychologických a sociálních faktorů.

Praktické informace pro uživatele

Při užívání Kratomu je klíčová opatrnost a informovanost o potenciálních rizicích. Doporučuje se začínat s nižšími dávkami a pozorně sledovat jakékoli změny v psychickém a fyzickém stavu. Dlouhodobé užívání a zvyšování dávek by mělo být prováděno jen pod dohledem odborníka, aby se předešlo možnému rozvoji tolerance a závislosti. Je také důležité zdůraznit, že interakce Kratomu s jinými léčivy nebyla dostatečně prozkoumána, což může zvýšit rizika nežádoucích účinků.

Je zapotřebí si uvědomit, že prodej a distribuce Kratomu je v některých zemích regulován či dokonce zakázán. Před jeho pořízením a užitím se tedy informujte o legislativě a právních předpisech platných ve vaší lokalitě. Při cestování s Kratomem je nezbytné si ověřit, zda je tato látka akceptovatelná v cílové zemi, aby se předešlo právním komplikacím.

Dávkování a aplikace

Přesné dávkování Kratomu závisí na mnoha proměnných, včetně účelu použití a individuální citlivosti.

 1. Začněte s malou dávkou: Obvykle 1-2 gramy pro nové uživatele, abyste zjistili, jak na vás Kratom působí.
 2. Pozvolné zvyšování: Pokud počáteční dávka nevyvolá požadovaný efekt, můžete pozvolna zvyšovat o 0.5 gramu.
 3. Nepřekračujte maximální doporučenou dávku: Pro většinu lidí je to 5-8 gramů, aby se předešlo nežádoucím vedlejším účinkům.
 4. Důsledně monitorujte reakce vašeho těla: Zaznamenávejte jak dávkování, tak i případné vedlejší účinky.
 5. Rotujte kmeny: Aby se zabránilo toleranci, je dobré střídat různé typy Kratomu.Důležité je vědět i jak často Kratom užíváte, opakované dávkování může zvýšit riziko závislosti.

Konkrétní metoda aplikace - čaj, prášek, kapsle - by měla odrážet preferenci uživatele a jeho snášenlivost.

Interakce s jinými látkami

Kratom komunikuje s mnoha látkami, což může způsobit nepředvídatelné efekty nebo posílení vedlejších účinků.

 • Alkohol: Zvyšuje riziko sedace a respirační deprese.
 • Opiáty: Může dojít k synergickému efektu, zvyšujícímu potenciál závislosti.
 • CNS stimulanty: Kombinace s látkami jako je kofein může vést k zvýšenému riziku nežádoucích účinků.
 • Benzodiazepiny: Je zvýšené nebezpečí sedace, respirační deprese a závislosti.
 • Antidepresiva: Interakce mohou ovlivnit metabolizaci a efektivitu těchto léčiv.

Při užívání Kratomu v kombinaci s jinými předepsanými nebo volně prodejnými látkami buďte maximálně opatrní.

Souběžné užívání Kratomu a jiných psychoaktivních látek může vést k nepředvídaným a nebezpečným interakcím.

Rady pro bezpečné užívání

Pokud se rozhodnete zkoušet Kratom, je nezbytné informovat se o možných rizicích a vedlejších účincích. Respektujte doporučené dávkování a nepřekračujte stanovené limity, abyste minimalizovali zdravotní rizika a zabránili potenciální závislosti.

Dbát na kvalitu a původ Kratomu je fundamentální. Preferejte produkty od ověřených výrobců se standardizovaným složením, aby se snížilo riziko kontaminace.

Je důležité konzumovat Kratom na lačný žaludek nebo po lehkém jídle, aby se optimalizovalo jeho vstřebávání a efekt. Přejídání se může negativně projevit na absorpci a účincích této látky.

Sledujte jakákoli varovná znamení negativní reakce těla, včetně neobvyklých symptomů po užití Kratomu. Ihned přerušte konzumaci a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud dojde k jakýmkoli příznakům intolerance nebo alergické reakce.

Budete-li užívat Kratom pravidelně, je doporučeno vést si záznamy o frekvenci a množství konzumace. Toto může pomoci identifikovat zvyšující se toleranci a potenciální varovné signály závislosti.

Nikdy nekombinujte užívání Kratomu s alkoholem, opiáty či jinými psychoaktivními látkami bez konzultace s odborníkem.Krátce dodany pár rad na bezpecnýých užíavání Kratomu mohou pomoci minimalizovat rizika spojená s jeho užíváním.em na závislosti. Taková kombinace může způsobit vážné zdravotní komplikace včetně ohrožení života.

 

Zpět na blog